Detail

ISNA-MSE z.s.
Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
A2019/0058-SP/PC
28. 3. 2019
-
28. 3. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
jiné – uveďte: empatie, kreativita, motivace, technická zdatnost
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
Jedná se o dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný jak v ukázkově vybavené Snoezelen místnosti, tak i v běžných školících prostorách (v tomto případě lektor nutné pomůcky přiveze s sebou, ostatní předvede za pomoci PPT prezentace). Úvodní den kurzu je věnován základním informacím o Snoezelenu, co je to Snoezelen, proč je dobré jej mít. Účastníci se seznámí s historií Snoezelenu v zahraničí i u nás, s hlavními kritérii realizace terapeutické hodiny. Dále bude diskutováno časové rozložení lekcí metody Snoezelen do jednotlivých etap a realizačních jednotek v návaznosti na didakticko-metodický záměr (návaznosti na výchovně-vzdělávací proces). Obecně si rozčleníme hodiny podle různých možností aktivit a také různé práce s klientem. Ve druhém výukovém dni se zaměříme na vhodné vybavení Snoezelen místnosti, naučíme se, jaké je potřeba při realizaci místnosti dodržovat zásady a praktické postupy, jak volit barvy a materiály, jakou techniku v místnosti použít (světelná, prezentační, audio, video...). Budeme se věnovat zaměření Snoezelenu jako: 1. terapie, 2. podpory výchovně-vzdělávacího procesu (edukace), 3. naplnění volného času (aktivizace). Celým kurzem prolíná opakování důležitých momentů a zásad práce s konceptem Snoezelen-MSE. Kurz je veden nejen formou přednášky, ale zejména diskuse s účastníky a je protkán řadou ukázek, příkladů z praxe a praktických cvičení.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
osoby s převažujícím tělesným postižením
osoby s převažujícím mentálním postižením
osoby s převažujícím smyslovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
paliativní a hospicová péče
osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
osoby ohrožené závislostmi a osoby propuštěné z ochranné léčby
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
18