Detail

Spolek PRIDE-CZ
Vzdělávání pro pracovníky v náhradní rodinné péči
A2019/0061-SP
28. 3. 2019
-
28. 3. 2023
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
Dlouhodobý kurz nabízí účastníkům vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou rodinu. Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní, potřeby dítěte, citová vazba, identita, ztráta, trauma, deprivace apod. Součástí kurzu je seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem na náhradní rodinnou péči a doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Účastníci se seznámí a jednotlivými rolemi v odborném týmu kolem ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a metodami práce s důrazem na hledání zájmu dítěte, vyhodnocení a plánování. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům v sociálních službách, klíčovým pracovníkům doprovázení, sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující v oblasti NRP, náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodičovství. Kurz je rozložen do čtyř třídenních setkání. Na které navazuje supervizní část předpokládající možnost pracovat na vlastních kazuistikách účastníků.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Teorie metod sociální práce, standardy kvality
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
nástroje seberozvoje (např. time-management)
zákon o sociálních službách
občanský zákoník
zákon o sociálně-právní ochraně dětí
teorie metod sociální práce
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
108