Detail

Mgr. Tomáš Zmija
Transformativní vedení případových konferencí
A2018/0753-SP/VP
6. 12. 2018
-
6. 12. 2022
Prezenční
Další profesní vzdělávání – rozšiřující
SP - sociální prevence
SP - sociální poradenství
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Kurz je koncipován pro posluchače z pomáhajících profesí, zejména pro sociální pracovníky orgánů sociálně - právní ochrany dětí (SPOD), které jsou oprávněny svolat případovou konferenci (PK). Moduly v programu obsažené umožní účastníkům vhled do transformativního modelu řešení konfliktů, do jeho teoretických principů a čtyř základních technik, jež při práci s konfliktem uplatňuje. Transformativní model klade důraz na změnu komunikace z destruktivní ke konstruktivní, na změnu pozice klienta z pasivní k aktivní, která mu umožňuje činit rozhodnutí v dané problémové situaci. Současně umožňuje klientovi nahlédnout názory či jednání ostatních, bez potřeby negativní reakce. V opoře teoretických východisek tohoto modelu si účastníci spolu s lektory v rámci prvního školícího dne projdou strukturu a fáze PK, včetně náležitostí fáze přípravy (a přípravy samotných klientů), závěrečného vyhodnocení a zápisu, který může být významných nástrojem podpory dohody a spolupráce klientů. Následně budou účastníci seznámeni s technikami transformativního modelu (shrnování; reflektování; ověřování; upozadění se), a jejich využitím v roli moderátora PK. V rámci druhého školícího dne budou účastníci procvičovat tyto techniky na konkrétních kazuistikách z vlastní praxe i praxe lektorů. Součástí praktického nácviku bude videozáznam a jeho zpětnovazební rozbor. Přidanou hodnotou kurzu je práce dvou lektorů, předávání zkušeností ze společné praxe při vedení PK. Současně možnost zastupitelnosti (nemoc).
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Přímá práce s klientem - metody v praxi
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
jiné téma (přímá práce s klientem) - Práce s klientem v rámci případové konference
rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
ohrožené rodiny s dětmi
děti ohrožené sociálním vyloučením
pěstounská péče
16