Detail

IVPP s.r.o.
Psychosociální výcvik v integrativních technikách cílený na podporu výkonu pracovníka v sociálních službách
A2021/0369-PC/PP/VP
7. 4. 2021
-
7. 4. 2025
Prezenční
Další profesní vzdělávání – základní
- Dosáhl v době přijímacího řízení věku min 21 let. - Trestně bezúhonný. - Nesmí trpět vážnou psychickou poruchou, pokud menší poruchou trpí je nutné předem informovat lektory výcviku. - Musí souhlasit s pravidly a podmínkami výcviku. Přijímací řízení: pohovor, splnění vstupních požadavků.
PSS - sociální prevence
PSS - sociální péče
PSS - sociální poradenství
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Psychosociální výcvik ( dále jen PSV), členěný do třech navazujících modulů, podporuje a integruje klíčové schopnosti a dovednosti člověka na pracovních pozicích v oblasti sociální práce. Projekt výcviku k akreditačnímu řízení podává instituce s bohatou zkušeností v oblasti základního i dalšího vzdělávání pracovníků jak v oblasti sociální práce, tak v celé šíři pomáhajících profesí. Výcvik je koncipován jako integrativní, neboť cílí k multidisciplinárnímu komplexnímu náhledu. Objasnění nároku výkonu pracovníka v sociální práci s ohledem na prohloubení dosavadního požadovaného vzdělání nabízí i aktualizaci nových teoreticko-praktických poznatků v návaznosti na komplexní souvislosti klienta, žádajícího podporu a péči. Frekventantům výcviku nabízí v provázanosti tří modulů co nejpestřejší paletu možných přístupů k řešení vzniklých situací v pracovním prostředí. Kombinace efektivních faktorů v psychosociálním prostředí a nároku interakcí ve skupině, podobných těm, do kterých se během výkonu profese ve své činnosti dostává, umožní aplikovat získané výcvikem v profesní každodennosti. Osobnostní zkušenost je organizovaná jako komunitně zkušenostní. Komunitou se rozumí celá skupina s max. počtem 20-ti osob. Základním výukovým momentem sebezkušenostní části výcviku je vlastní komunitně skupinová cvičení. Do časové dotace je počítána pouze přímá skupinová práce nebo organizovaná komunitní práce.
terénní
pobytová
ambulantní
sociální prevence
sociální péče
sociální poradenství
20
Měkké dovednosti
Legislativa
Přímá práce s klientem - metody v praxi
Manažerské dovednosti
komunikační dovednosti
týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
zvládání stresu a syndrom vyhoření
sebeřízení, motivace a etika
nástroje seberozvoje (např. time-management)
jiné téma (měkké dovednosti) - Etika v sociální práci
právní normy - obecně
individuální plánování
terapeutické a resocializační metody
preventivní aktivity
vedení lidí, lidské zdroje a jejich řízení
zaměstnanci sociálních služeb
250