Hodnocení vzdělávacích akcí v oblasti SPOD

29. 6. 2022

Vážení vzdělavatelé, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

sdílíme informace, že na základě aktivity Profesní komory SPOD (dále jen PKSPOD) vznikla nová možnost aktivně hodnotit vzdělávací akce v oblasti SPOD a výraznou měrou se tak podílet na jejich zpřehledňování a především zkvalitňování. PKSPOD vnímá nutnost vytvořit platformu, kde se zájemkyně a zájemci o vzdělávání a příslušní koordinátoři vzdělávání mohou inspirovat doporučeními kolegyň a kolegů.

 Zpětná vazba bude získávána anonymně prostřednictvím strukturovaného hodnotícího formuláře (instrukce viz příloha „Návod – dotazník“), který po skončení kurzu může absolvent/ka vzdělávací akce vyplnit a zaslat PKSPOD ke zpracování. Výsledky hodnotících formulářů budou generovány do přehledu, který bude mít povahu doporučení, nikoliv kritiky. Souhrnný přehled bude následně k dispozici primárně na webu PKSPOD, ale bude na něj čtvrtletně odkazováno i na webu www.mpsv.cz a www.pravonadetstvi.cz. Tato aktivita má již za sebou pilotní zkoušku, která ukázala, že touto cestou lze do systému dalšího vzdělávání vnést tolik potřebný prvek garance kvality, který vychází nejen ze samotného procesu akreditace, ale také z doporučení absolventek a absolventů.

Tým MPSV