Registrace.


Údaje o žadatelích o akreditaci vzdělávacího programu jsou vedeny v informačním systému AKRIS, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), které je oprávněno zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o žádosti o akreditaci dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách) a pro kontrolu činnosti vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů dle § 117d zákona o sociálních službách. Údaje, které ministerstvo získalo na základě žádosti o akreditaci jsou uchovány dle spisového a skartačního řádu ministerstva po dobu 10 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému rozhodnutí o udělení akreditace.