Informace pro vzdělávací zařízení

17. 2. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 126, je možné od 15. února 2021 po dobu nouzového stavu, realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nadále umožňuje vzdělávacím zařízením realizovat kurzy s akreditovaným programem (podle zákona o sociálních službách) distanční formou (on-line).

Současně však apelujeme na vzdělavatele, aby zvážili vhodnost realizace vzdělávání touto formou s ohledem na předpokládané cílové kompetence absolventů kurzů, a proto nedoporučujeme realizaci vzdělávacích programů distanční formou (on-line) v případě, že obsahují praktický nácvik dovedností, tj. těch částí výuky, kde je nezbytná osobní účast lektorů s účastníky vzdělávacího programu.

V současné situaci není v plánu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí rušit vzdělavatelům možnost nahradit prezenční formu výukou distanční (on-line).

Kontrolní orgán bude při kontrole vzdělávacích zařízení požadovat nadále stejné dokumenty jako při realizaci kurzů prezenční formou, jediná změna bude u prezenční listiny, kdy bude vyžadován např. Print Screen obrazovky přihlášených účastníků s uvedením času a data konání kurzu.

Veškeré informace k přijatým opatřením z hlediska epidemiologické situace spadají do gesce Ministerstva zdravotnictví, proto, prosím, sledujte jejich webové stránky.